Εισαγωγή

Ο ιστότοπος «openmind.net.gr», συμπεριλαμβανομένων των υποτομέων του, των εφαρμογών και του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα από αυτόν (στο εξής καλούμενος «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ») ανήκει στην ατομική επιχείρηση με επωνυμία «Κωνσταντίνος Κ. Ταταρίδης», αριθ. ΓΕΜΗ: 126093403000 και έδρα στο Περιστέρι Αττικής (στο εξής καλούμενη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»). Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ λειτουργεί ως σελίδα πληροφόρησης των επισκεπτών του και ως πλατφόρμα ηλεκτρονικών διαδικτυακών εφαρμογών (στο εξής «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ») και γενικά παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου (στο εξής «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»). Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εισέρχεται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, συναλλάσσεται και κάνει χρήση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στο εξής καλούμενος «ΧΡΗΣΤΗΣ»), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος ΧΡΗΣΤΗΣ δεν συμφωνεί με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με αποκλειστικά δική του ευθύνη να απέχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που παρέχονται από αυτόν ή μέσω αυτού.

 

Όροι χρήσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ και των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους ΧΡΗΣΤΕΣ για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ή και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν το θεωρεί σκόπιμο.

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου και της διάρθρωσης του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ εκτός των ρητών εξαιρέσεων, όπως εμπορικά σήματα κλπ. που ανήκουν στις αναφερόμενες εταιρείες. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 

Περιορισμός ευθύνης

Οι ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που παρέχονται από τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ή μέσω αυτού, παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και «ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ». Δεν παρέχεται καμία απολύτως ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που να περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται, την καταλληλότητα των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, τη διαθεσιμότητα των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Η λειτουργία των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και η χρήση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γίνονται από το ΧΡΗΣΤΗ και με αποκλειστική ευθύνη του ΧΡΗΣΤΗ. Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, ακύρωση παραγγελιών, μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσης παραγγελιών, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί ΧΡΗΣΤΗΣ των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη χρήση των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή/και με τη λειτουργία των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ή/και με αδυναμία λειτουργίας ή μη διαθεσιμότητα των ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

 

Επίλυση Διαφορών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και του ΧΡΗΣΤΗ, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.